Jawshan | Arabiska-Svenska (22)

O Han som avslöjar dygder,
O Han som döljer synder,
O Han som inte påkallar sträng bestraffning för synder,
O Han som inte avslöjar skammen för Sina tjänare,
O Han som är den bäste förlåtaren,
O Han som har överseende med brister,
O Han vars förlåtelse sträcker sig över alla,
O Han vars händer är utsträckta i barmhärtighet,
O Han som är upprättad om alla hemligheter,
O Han, till vem alla klagomål är riktade.

Prisad vare Dig, det finns ingen Gud utom Du, Den som skänker all hjälp. O Herre! Skydda oss från elden.