Cövşən | Ərəbcə-Azərbaycanca (9)

Allahım! Bu adların haqqı üçün Səndən istəyir və sənə yalvarıram:

1. Ey olması istəmədiyi şeyin əmələ gəlməsinı mane olan Mani. şeyləri və maneələri aradn qaldlran Dafi.
2. Ey zərərli şeyləri və maneələri aradan qaldlran Dafi.
3. Ey faydalı şeyləri yaradıb, istədyinə istədyini verən Nafi.
4. Ey bütün səsləri eşidən Sami.
5. Ey istədyinin məqamını ucaldan Rafi.
6. Ey hər şeyi ustalıqla yaradan Saniş
7. Ey qullarına şəfaət edən Şafi.
8. Ey bütün gözəllikləri özündə və bütün məxluqatı Həşr meydanında hüzuruna toplayacaq Cami.
9. Eu elmi hər şeyi əhatə edən Vasi.
10. Ey istədiyi şeyi istədiyi şəkildə artırıb bol edən Musi Rəbbimiz!

Nöqsanlardan uzaq Allah! Səndən başqa yoxdur ilah! Aman diləyirik səndən! Qoru bizi cəhənnəmdən!