Cövşən | Ərəbcə-Azərbaycanca (84)

Allahım! Bu adların haqqı üçün Səndən istəyir və sənə yalvarıram:

1. Ey misli-bərabəri olmayan Fərd.
2. Ey zatı. Sifətləri və fellərində bənzəri olmayan Vitr.
3. Ey şəriki, bənzəri və tayı olmayan Əhəd.
4. Ey heç bir şeyə möhtac olmayan və hər şeyin Ona möhtac olduğu Saməd.
5. Ey şan, şərəf və ucalığı ən böyük olan Əmcəd.
6. Ey sonsuz izzət sahibi Əazz.
7. Ey sonsuz əzəmət və cəlal sahibi Əcəll.
8. Ey zatı, sifətləri, isimləri, felləri haqq və həqiqət olan Əhaqq.
9. Ey ən sadiq və vəfali Əbərr.
10. Ey varlığıın sonu olmayan Əbəd Rəbbimiz!

Nöqsanlardan uzaq Allah! Səndən başqa yoxdur ilah! Aman diləyirik səndən! Qoru bizi cəhənnəmdən!