Cövşən | Ərəbcə-Azərbaycanca (81)

1. Ey güc və qüdrəti ilə nemət verən.
2. Ey hədiz nemətlərini səxavətlə ehsan edən.
3. Ey davamlı olaraq lütf edən.
4. Ey izzət və əzəmətini hədsiz qüdrəti ilə göstərən.
5. Ey hər şeyi hikməti ilə ölçüb biçən.
6. Ey tədbiri ilə hökm edən.
7. Ey elmi ilə hər şeyi idarə edən.
8. Ey helmi və yumşaqlığı ilə günahkarların tövbələrini qəbul edən.
9. Ey ucalığı ilə yanaşı qullarına yaxın olan.
10. Ey qullarına çox yaxın olmaqla yanaşı, hər şeyədn sonsuz dərəcədə yüksək və uca olan Rəbbim!

Nöqsanlardan uzaq Allah! Səndən başqa yoxdur ilah! Aman diləyirik səndən! Qoru bizi cəhənnəmdən!