Cövşən | Ərəbcə-Azərbaycanca (37)

Allahım! Bu adların haqqı üçün Səndən istəyir və sənə yalvarıram:

1. Ey qullarının ehtiyaclarına kifayət edən Kafi.
2. Ey hər dərdə şəfa Şafi.
3. Ey vədində duran Vafi.
4. Ey maddi və mənəvi sıxıntılara çarə Muafi.
5. Ey hər bir şeyi ilə uca olan Ali.
6. Ey qullarını yaxşılığa və Cənnətə dəvət edən Dai.
7. Ey əməlisaleh qullarından razı qalan Razi.
8. Ey hikmət və ədalətlə hökm edən Qadi.
9. Ey varlığının sonu olmayan Baqi.
10. Ey istədyini doöru yola yönəldən Hadi Rəbbimiz!

Nöqsanlardan uzaq Allah! Səndən başqa yoxdur ilah! Aman diləyirik səndən! Qoru bizi cəhənnəmdən!