Cevşen | Arapça – Türkçe (96. Bâb)

Ey sebepleri takdir eden Müsebbib,
Ey itaatkâr kullarını kendisine yaklaştıran Mukarrib,
Ey eşyayı hikmetle peş peşe getiren Muakkıb,
Ey kullarının kalblerini halden hale değiştiren Mukallib,
Ey her şeye bir miktar tespit eden Mukaddir.
Ey her şeyi düzene koyan Mürettib,
Ey kullarını iyiliğe teşvik eden Murağğib.
Ey kullarına öğüt veren Müzekkir,
Ey mahlûkatı var eden Mükevvin,
Ey sonsuz büyüklük ve azamet sahibi Mütekebbir.

Sen bütün kusur ve noksan sıfatlardan münezzehsin, Senden başka İlah yok ki bize imdat etsin. Emân ver bize, emân diliyoruz. Bizi Cehennemden kurtar.