Berat Kandilinde Kuran, Cevşen, Risale ve Tahmidiye mi okumalıyız?

Leyle-i Beratınızı ruh u canımızla tebrik ederiz

Aziz, Sıddık Kardeşlerim, Bu Medrese-i Yusufiyede Ders Arkadaşlarım!
Bu gelen gece olan Leyle-i Berat, bütün senede bir kudsî çekirdek hükmünde ve mukadderat-ı beşeriyenin programı nev’inden olması cihetiyle, Leyle-i Kadr’in kudsiyetindedir.

Her bir hasenenin Leyle-i Kadir’de otuz bin olduğu gibi, bu Leyle-i Berat’ta her bir amel-i salihin ve her bir harf-i Kur’ân’ın sevabı yirmi bine çıkar. Sair vakitte on ise, şuhur-u selâsede yüze ve bine çıkar. Ve bu kudsî leyâli-i meşhurede, on binler, yirmi bin veya otuz binlere çıkar.

Bu geceler elli senelik bir ibadet hükmüne geçebilir. Onun için elden geldiği kadar Kur’ân’la ve istiğfar ve salâvatla meşgul olmak büyük bir kârdır.

Üstadımız Berat gecesinin önemini Kadir gecesi ile kıyaslayarak ifade etmiş. Berat gecesi da sanki ikinci bir Kadir gecesi olarak beyan edilmiş. Kadir gecesi de Allah katında çok değerli ve kıymetli bir ibadet gecesi olduğu gibi, Berat gecesi de aynı değeri taşımaktadır. Berat Kandili aynı zamanda bütün bir yılın manevi plan ve programı gibidir. Yıllık amel ve hasenatın bu gecede yazılıp takdir edildiğine dair rivayetler var. Bu nedenle bu gece bir tohum ve çekirdeğe benzetilmiş. Nasıl ki bir tohum toprağa düşer ve sonra sümbül vererek bir ağaç olur; aynen öyle de, bu gecede yapılan ibadet ve istiğfarlar gecenin karanlığında toprağa düşmüş gibi gelecek günlerin aydınlığında nurlu çiçek açarlar.

Berat Kandilinde şahs-ı manevi dili ile dua etmek

Elli senelik bir manevî ibadet ömrünü ehl-i imana kazandırabilen Leyle-i Berat’ınızı ruh u canımızla tebrik ederiz. Her biriniz, şirket-i maneviye sırrıyla ve tesanüd-ü manevî feyziyle kırk bin lisanla tesbih eden bazı melekler gibi; her bir hâlis, muhlis Nur Şakirdlerini, kırk bin dil ile istiğfar ve ibadet etmiş gibi rahmet-i İlâhiyeden kanaat-i tamme ile ümit ediyoruz. (Şuâlar, s. 531)

Bir cemaat el ele, dil dile verip beraber aynı maksat için ibadet edince, o cemaatin kazandığı tüm sevapları her bir fert de kazanabilir. Bu noktada Risale-i Nur şahs-ı manevisinin yapacağı zikir ve ibadetler her bir nur talebesinin de hanesine yazılır. Bu büyük ve azim sevabı kazanmak için şahs-ı maneviye katkı yapmak gerekir, elbette ki.

Berat gecesi her bir Kuran harfinin on bin sevabı vardır

Kur’ân-ı Hakîm’in her bir harfinin bir sevabı var; bir hasenedir. Fazl-ı İlâhîden o harflerin sevabı sümbüllenir; bazen on tane verir, bazen yetmiş, bazen yedi yüz (Âyete’l-Kürsî harfleri gibi), bazen bin beş yüz (Sûre-i İhlâs’ın harfleri gibi), bazen on bin (Leyle-i Beratta okunan âyetler ve makbul vakitlere tesadüf edenler gibi) ve bazen otuz bin (meselâ, haşhaş tohumunun kesreti misillü, Leyle-i Kadir’de okunan âyetler gibi). Ve “O gece bin aya mukabil” işaretiyle, “Bir harfinin o gecede otuz bin sevabı olur” anlaşılır. (Sözler, s. 385-86)

Ne kadar da güzel bir ifade bu!.. Şimdi siz bir kere “Subhanallah” dediniz ve normal bir zamanda 110 sevap kazanırsınız.  Aynı kelimeyi Berat Kandilinde söylerseniz tam 11.000.000, yani on bir milyon, tam on bin kat sevap alırsınız. hele ki Yasin ve Rahman gibi sureleri okuduğunuz zaman bu sevap kat kat artacaktır. Bu büyük bir manevi ticarettir. Elimizden geldiğince bu büyük manevi ticaretten payımızı alma gayreti içinde olmalıyız. Bilhassa Kuran, Cevşen ve Tahmidiye gibi okumalara daha fazla önem vermeliyiz.

Berat gecesini Risale-i Nur okuyarak geçirmek büyük bir manevi kazançtır

Hem İmam-ı Ali (ra) onuncu mertebe-i tadadında onuncu sûre olarak ve kıyamet ve Leyle-i Berat’a bakan “Ve içine muhkem sırlar yerleştirilen Duhan Sûresi’nin hürmetine.” deyip, mana-yı işarîsiyle, “Onuncu Söz” namında ve mertebesinde olan Haşir Risalesi’ne işaretle beraber, o risalenin fevkalâde ehemmiyetini ve gayet muhkem olduğunu ve o zamanın dumanlı karanlıklarını izale eden bir Leyle-i Berat’ın bir kandili hükmünde bulunmasına ve haşir ve kıyametin bir alâmeti olan duhan, hem Leyle-i Berat’ın senevî olarak hikmetli tefrik ve taksim-i umur noktalarıyla ve başka karineler ile imaen ve remzen haber veriyor. (Şuâlar, s. 757)

Nasıl ki Berat Kandilinde Kuran ve diğer duaları okumak çok faziletlidir; aynen öyle de, Kuranın hakiki bir tefsiri olan ve imanın bütün meselelerini en vuzuh bir şekilde şerh ve beyan eden Risale-i Nurları okumak da büyük sevaplara vesiledir. Şahsi olarak okuyabileceğimiz gibi, bir kaç dost ve ahbapla beraber okumak, elbette ki sevapların katlanarak artmasına vesile olacaktır.

Leave a Reply

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir