Büyük Cevşen

Celcelutiye ilâveli Büyük Cevşen ve Türkçe açıklaması yeni çıktı.

Hizb-i Envari’l-Hakaikı’n-Nuriye veya diğer adıyla Büyük Cevşen, bizzat Bediüzzaman Hazretleri’nin Mecmuâtü’l-Ahzab’dan ve Risâle-i Nur’daki hakikatlerden derlediği bir duâ mecmuâsıdır.

Eser bir kaç bölümden oluşmaktadır.

Birinci bölümde, okunması çok sevaplı ve faziletli olan Yasin, Fetih, Rahman, Mülk ve Nebe Sûreleriyle, Haşir ve Bakara Sûrelerinin son âyetleri yer almaktadır.

İkinci bölümde, Cebrail’in (as) Peygamberimize (asm) vahiyle getirdiği, “Zırhı çıkar, bunu oku” dediği, içerisinde Cenâb-ı Hakkın bin bir ismiyle yapılan kıymettar duâların yer aldığı “Cevşen” bulunmaktadır.

Üçüncü bölümde, Şâh-ı Nakşibend Hazretlerinin (ks) tanzim ettiği “Evrâd-ı Kudsiye” yer almaktadır. Bu evrâdın yüz hasiyetinin ve faydasının bulunduğunu belirten Bedîüzzaman Hazretleri, Şâh-ı Nakşibend’in bu duâyı, Peygamberimizden (asm) mânâ âleminde ders aldığını belirtmektedir.

Dördüncü bölüm, Peygamber Efendimize (asm) mânâ yönünden en mükemmel ve en câmî salâvâtların bulunduğu “Delâili’n-Nur”dur.

Beşinci bölüm, Bediüzzaman’ın “esmâ-i sitte-i meşhure” olarak tâbir ettiği altı İsm-i A’zam’la birlikte bazı âyetlerin yer aldığı “Sekîne”dir.

“Münâcât-ı Veyse’l-Karâni” isimli altıncı bölümde ise, Veysel Karanî Hazretlerinin münâcâtı bulunmaktadır.

“Duâ-i Tercüman-ı İsm-i Azam” ve “Duâ-i İsm-i Azam” isimli yedinci ve sekizinci bölümlerde, Cenâb-ı Hakk’ın pek çok ismi zikredilerek yapılan duâlar yer almaktadır.

Dokuzuncu bölümde, Hazret-i Osman’ın (ra) tanzim ettiği “Münâcâtü’l-Kur’ân” bulunmaktadır. Bu evraddaki duâ cümleleri, doğrudan doğruya âyetteki ifâdelerden alınmıştır. Bedîüzzaman bunun hakkında, “Bu münâcât aynen Cevşen ve Celcelutiye gibi gayet kudsîdir ve âyetlerin sarîh lâfızlarını alması cihetiyle onlardan daha yüksektir” demektedir.

Onuncu bölüm, “Tahmidiye”den meydana gelmiştir. Allah’ın ihsan ettiği nîmetler için çok geniş ve küllî hamdleri içine alan bu duânın, pek çok maddî ve mânevî hastalığa da şifâ olduğu belirtilmektedir.

Onbirinci bölümdeki Hülâsatü’l-Hülâsa, Allah’ın varlık ve birliğine, kâinatın ve içindeki mevcudâtın şehâdetini ihtivâ etmektedir. Âyetü’l-Kübrâ Risâlesinin özeti hükmünde olan bu bölüm hakkında Bediüzzaman, “Ara sıra bazı vakitte okunsa güzel olur, îmana kuvvet verir” demektedir.

“Tazarru ve Niyaz” başlıklı dört adet duânın da içinde yer aldığı Büyük Cevşen, Hz. Peygamber’in nazım şeklinde Hz. Ali’ye yazdırdığı, aslı vahiy olan Celcelûtiye kasidesi ile sona eriyor. Celcelûtiye’nin Süryânice bedî’ (eşsiz güzel) anlamına geldiğini söyleyen Bediüzzaman, bu duânın pek çok sırları sakladığını, gelecek zamana baktığını, istikbalden ve hatta Risâle-i Nur’dan haber verdiğini de ifade eder. (Mektûbât, s. 448)

Arapça metinler sağ, Türkçe mealler sol sayfada yer alacak şekilde tanzim edilen Büyük Cevşen şamua kâğıda baskılı, renkli, altın varaklı cilt bezli kapağıyla Yeni Asya Neşriyat tarafından okuyucuların istifadesine sunuldu.

Kaynak: Yeni Asya

Yorum yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir